Op het tweede gezicht…

De moeilijkheden van dit moment zijn niet erg en duren maar kort, als je ze vergelijkt met de heerlijke, eeuwige dingen die we daardoor nog zullen krijgen. Dat maakt alles goed. Maar dan moeten we niet letten op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare dingen. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, maar de onzichtbare dingen zijn eeuwig. (2 Korintiërs 4: 17-18, BB)


4 reacties

De bazuin weerklinkt!

Hoor! De bezuin schalt door de hemelen! (bron foto: staatgeschreven.nl)

Hoor! De bezuin schalt door de hemelen! (bron foto: staatgeschreven.nl)

Hoor!
De bazuin schalt door de hemelen, weerklinkt in het heelal.
De echo galmt en maakt elk schepsel wakker.
Iedereen weet wat het betekent, wat er gaande is, elke levende ziel voelt tot in zijn diepste vezels waar het om gaat.
De Almachtige, de Grote Koning komt terug!
Aarde, wees voorbereid op uw Schepper!
Effen de baan, rol de loper uit.
De Grote Koning, de Almachtige komt met grote eer en majesteit.
Niemand is Hem gelijk.
Hij zal regeren tot in eeuwigheid.
Hij neemt alle verdriet en pijn weg.
En Hij zal regeren in waarheid en met recht.
Niet zoals de aardse koningen en heersers. Maar Hij zal oog hebben voor élk wezen, élk schepsel; Zijn gekoesterde creaties.
Hij zal eenieder recht verschaffen, vertroosten, in Zijn rust brengen.
Het zal heerlijk zijn!

Hij zal tot Zijn doel komen met Zijn schepping.
Waar Hij al eeuwen naar verlangt, zal Hij nu ten uitvoer brengen.
Er zal vrede heersen in Zijn Koninkrijk.
Het lam zal bij de leeuw verkeren, het schaap zal niet angstig zijn bij de wolf.

Het lammetje voelt zich veilig bij de wolf. (bron afbeelding: coenwessel.nl)

Het lammetje voelt zich veilig bij de wolf. (bron afbeelding: coenwessel.nl)

Elk mens zal naar recht en met respect behandeld worden, als een waar kind van God, een Koningskind.
De natuur zal weer in al haar eer en glorie hersteld worden. Krachtig en machtig zullen bomen en planten groeien en de dieren op het land en in de zee zullen de glorie en luister van hun Schepper tentoonspreiden.

Zalig zij die geloven in hun Schepper, die vasthouden aan Zijn Woord tot op de laatste dag, zij zullen troost vinden en van kracht tot kracht doorgaan. Ze zullen God zien en met Hem regeren tot in alle eeuwigheid.

Zalig zij die op Mijn woorden acht slaan, zegt Jezus.
Zij zullen zijn als een bloeiende boom die op zijn tijd telkens weer vruchten geeft. Ze zullen vruchtbaar zijn en een zegen uitdelen aan velen.

Wees krachtig in de Here, zegt Jezus, en in de sterkte van Zijn macht.
Houd vol!
Ik zal je niet begeven, noch verlaten.
Ik ben met je, elke dag. Tot aan de voleinding van deze wereld; de tijdelijke woonplaats voor de mensen. Eens zal deze in vuur verdwijnen en maak Ik alle dingen nieuw. Jullie zullen een nieuwe aarde en nieuwe hemelen aanschouwen waarin Ik mijn liefde kan delen met jullie.

We kijken uit naar een nieuwe hemel en aarde. (bron afbeelding: thestorycorner.nl)

We kijken uit naar een nieuwe hemel en aarde. (bron afbeelding: thestorycorner.nl)

Vier dit feest met Mij en ga in tot de feestzaal die Ik voor eenieder bereid heb die in Mij gelooft zegt Jezus.
Amen.
Zie Ik kom spoedig, wees voorbereid, houd je lampje brandend en houd elk dag je olievoorraad weer op peil.
Dit zegt de Alfa en Omega, die is, was en spoedig komen zal!
Hij is Amen, het JA op de liefde van God.
Hij is de geliefde Zoon in wie de Vader Zijn welbehagen heeft.
Hij is het die volhield en volhardde tot het einde, als mens op aarde.
Doet gij nu evenzo.
En in en met Mijn kracht zult gij de wedloop lopen en tot een goed einde brengen!

(ik dacht hierbij ook aan het lied ‘Opwekkingsliederen 667’)

Advertenties


Een reactie plaatsen

Als een boom

DSCN4322Wees als een boom die vrucht draagt, ieder seizoen op zijn tijd.
Drink van het levend water, Jezus, de bron voor altijd, verrees.
(uit Opwekkingslied 174)

Als je zoals ik in een stedelijke omgeving woont, vind je niet altijd zo gemakkelijk een rustig plekje in de natuur. Ondertussen ken ik wel een paar wandelroutes die mij het nodige groen en wat stilte kunnen bieden.
Tijdens een van die wandelingen zat ik op een bankje wat te mijmeren.

De boom
Toen ik weer verder wilde wandelen, viel m’n oog op een boom die voor me stond. Bijna tégen de boom stond een paaltje. Dat paaltje was de boom tot steun geweest toen die nog heel wat kleiner en minder stabiel was. Restanten van de rubberen banden die de boom op z’n plaats hielden, bungelden aan het paaltje. Alsof de boom uit z’n voegen (banden) was geknapt.

Het paaltje stond daar wat nutteloos en haast grappig naast de inmiddels stevige en stoere boom. Het was duidelijk, het paaltje had afgedaan. Zijn functie was uitgespeeld.

Betekenis
De symboliek achter dit beeld sprak tot mijn verbeelding. Wat ik hier in een ogenblik zag, was het groeiproces van een mens, van afhankelijkheid naar zelfstandigheid. Een soms moeilijk en pijnlijk proces. Maar uiteindelijk ook een bevrijdende ontwikkeling waar op een gegeven moment de knellende banden van af kunnen springen en je sterk genoeg bent om een eigen plaats in deze wereld in te nemen. Zoals de rups die zich als vlinder uit het cocon wurmt en de vrijheid tegemoet vliegt.

Het kleine boompje groeit uit tot een boom die zelfstandig leeft en niet meer beschermd hoeft te worden tegen de sterke wind, de regen en zware stormen. Nee, zijn wortels zijn nu diep in de bodem in doorgedrongen en samen met zijn stevige stam heeft de boom stabiliteit, kracht en sterkte.

boom bij waterIn Jeremia 17:7 en 8 lezen we: Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is. Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet, en hij houdt niet op vrucht te dragen. (denk ook aan Psalm 1:3)

De boom groeit uit tot een plek waar het anderen kan dienen, er voor anderen kan zijn. De vogels nestelen zich in zijn kruin. De boom biedt beschutting en schaduw aan hen die het zoeken. De boom kan tegen een stootje en blijft vrucht dragen ondanks de omstandigheden.

Dienen
Wij mogen ook uitgroeien tot zo’n boom ten dienste van anderen. Waar anderen op mogen leunen, onder mogen dromen en keuvelen, in de schaduw beschutting mogen vinden. We mogen ook zo’n boom worden die vrucht blijft dragen, ook tijdens de hitte en droogte.

Jezus vergelijkt het Koninkrijk trouwens ook met de groei en functie van een boom. Hij zei: Waaraan is het Koninkrijk van God gelijk en waarmee zal Ik het vergelijken? Het is gelijk aan een mosterdzaad, dat iemand nam en in zijn tuin zaaide. En het groeide op en werd tot een grote boom en de vogels in de lucht maakten een nest in zijn takken. (Lucas 13: 18-19) (zie ook Markus 4:32)

Deze boom groeide van een onstabiele staak die moest rechtgehouden worden door naar een stoere en stevige boom die tegen een stootje kan.
Groeien wij ook?
Groeien we door naar meer bruikbaarheid en dienstbaarheid?
Worden we iemand die er voor anderen kan zijn? Die anderen kan steunen, ook in tijden van hitte en droogte?

Laten we losgroeien van dat paaltje met die – op den duur- beknellende banden. We mogen doorgroeien tot zelfstandigheid, in afhankelijkheid van Hem.  Niet voor ons eigen goed en eigen recht maar tot bruikbaarheid en ten dienste van onze naaste.